ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណងដៃ

សរសេរមតិរបស់អ្នក
ពួកយើងសប្បាយរីករាយនឹងទទួលយកពីអ្នក

អំពី

គំនិតដំបូងគេបង្អស់នៃប្រព័ន្ធអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដែលបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនអោយចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជួយដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេដោយពុំគិតប្រាក់។

ពួកយើងរីករាយនឹងឆ្លើយគ្រប់សំនួររបស់អ្នក

* គ្រប់ប្រអប់ទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ចូល

ចំណងដៃ

អ្វីដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណងដៃអាចធ្វើបាន

បេសកកម្ម

រួមបញ្ចូលគ្នានូវចក្ខុវិស័យរបស់អ្នក ភ្ញៀវ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។

បង្កើតទីកន្លែងប្រឹក្សាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់វប្បធម៌កម្ពុជា។
រក្សាការគិតរបស់អ្នកទៅកន្លែងតែមួយ។

គោលដៅ

គោលបំណង

ដំណោះស្រាយ៖ ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ និងប្រព័ន្ធសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

ទិន្នន័យ៖ សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច រក្សាទិន្នន័យរបស់អ្នកពីការបាត់បង់ និងប្រឆាំងនូវការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

ចងចាំ៖ រក្សាទុករូបថតច្បាប់ដើមរបស់អ្នក ចែករំលែកទៅមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់។

ប្រើប្រាស់៖ គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា ដោយទូរស័ព្ទ ឬ​ កុំព្យូទ័រ ។